Innkalling til årsmøte

Supporterklubben innkaller med dette til årsmøte den 16. juni kl. 17:00 i våre klubblokaler i Strandgaten 225, Bergen.

Forslag til årsmøtet må være klubben, ved bernt@united.no, i hende innen 02. juni 2015.

Ønske om å få delta på årsmøtet må være klubbstyret skriftlig ihende senest ti-10 dager før årsmøtet avvikles.
For å være stemmeberettiget på årsmøtet må medlemmet ha vært medlem pr. 31.12. året før årsmøtet finner sted.

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på www.united.no en uke før årsmøte.

1) Godkjenne innkalling
2) Velge møteleder samt personer til å medundertegne protokoll
3) Årberetning
4) Revidert regnskap 2014
5) Budsjett 2015
6) Revisors godtgjørelse
7) Styrehonorar
8) Fastsette kontingent
9) Behandle innkomne forslag
10) Valg