Ny spalte fra Mitten

Andy Mitten skriver om klubbens tildeling av billetter til Champions League-finalen.

«Når det gjelder cupfinalebilletter, er det et mareritt uansett hvordan systemet er,» forklarte tidligere styreformann og klubbpresident i United, Martin Edwards, da jeg møtte han i hans hjem i Wilmslow for to år siden.

«Dessverre er vi nødt til å prioritere billettildelinger til folk som betaler mer iblant. Folk er ikke villig til å betale £50.000 for en executive box hvis de ikke får med en cupfinalebillett på kjøpet.

Edwards ble kraftig kritisert for måten billetter ble distribuert på, ofte med god grunn. Men det er også en annen side av saken: Til hans forsvar var det umulig å gjøre alle fornøyde.

Det er plenty av fornøyde Manchester United-fans med Wembley-billetter i øyeblikket. Og plenty som ikke er fornøyde. United har fått i overkant av 25.000 billetter for Champions League-finalen på Wembley – nok til å tilfredsstille under halvparten av sesongkortinnehaverne.

De fleste Røde som hadde vært på hver eneste hjemmekamp i alle turneringer denne sesongen, fikk billetter. De som gikk glipp av Wolves-kampen i Carling Cup (som med 46.083 var Uniteds laveste tilskuerantall denne sesongen) forbannet avgjørelsen, siden det betød det ikke ville være kvalifisert til å få billetter.

Ettersom billettene allerede har tidenes høyeste originale pris, mellom £80-300, og selges på svartebørs for over £1000, er det mange misfornøyde Røde rundt omkring.

Det er utallige forskjellige forhold og alle ser saken fra sitt eget perspektiv. Jeg kjenner en supporter som nekter å se kamper på Old Trafford på grunn av Glazer, men han reiser på hver bortekamp, inkludert de i Europa. Han fikk ikke billett.

Selv har jeg vært på samtlige av Uniteds bortekamper i Champions League denne sesongen med unntak av Chelsea – og det var fordi jeg måtte dekke en Barça-kamp. Jeg har også vært på alle Barças hjemmekamper i Champions League unntatt én. Jeg dekket alle Uniteds og Barcelonas kamper som journalist for velrespekterte publikasjoner. Manchester United og Barça sendte referanser på mine vegne til UEFA – som jeg har hjulpet mange ganger med å få tak i tidligere United-spillere, senest for to uker siden. Allikevel ble jeg fortsatt nektet pressetilgang. Jeg vet om andre journalister som ikke har vært på så mye som én fotballkamp hele sesongen som har fått billetter. UEFA endret mening, så det går bra nå, men det får en til å lure hva som skjer. Gjorde de som de gjorde fordi jeg kritiserte de høye billettprisene for en begivenhet som ble flyttet til helga for å appelere til familier?

Cupfinalebilletter har alltid vært et problem, ikke bare for fansen. Min grandonkel, Charlie, mottok 17 billetter for FA-cupfinalen i 1948. Han var en stjernespiller på den tiden, ble irritert og gikk for å snakke med Matt Busby. «Dette er katastrofe, Matt», sa han. «Vi har flere enn 17 slektninger. Vil du at konene våre skal være hjemme og høre kampen på radio?»

«Alle i Manchester ønsket en billett», husker bestefaren min Sam, som dro på den kampen. «Noen av businessmennene i Cheetham Hill var store United-fans. Fordi spillerne ikke tjente særlig mye, ble de invitert til tekstilfabrikkene og lot dem velge stoff til å lage kjoler til konene deres. Til gjengjeld brukte spillerne å gi dem billetter.»

Spillerne vil neppe være enige, men lojale supportere fortjener i større grad billetter enn storfamilier. De fortjener billetter mer enn sponsorene også, men det er pengene som snakker.

Heldigvis hjelper supporterne hverandre. Tross alt snakket om svartebørsbillettene, har de fleste genuine Røde jeg kjenner som ikke fikk billett av klubben, sikret seg billetter for original pris. Uniteds fanbase har en fantastisk evne til å hjelpe hverandre – og ikke for profitt. Jeg snakker ikke om folk som ikke har vært på en eneste kamp hele sesongen og som kun ønsker å se finalen. Det kommer til å være nok av dem i Wembleys mange fellesområder. Jeg snakker om Røde som av en eller annen grunn ikke har fått billett.

Betalingstransaksjoner blir gjennomført for face value, aldri en penny ekstra, og det er sånn det bør være.

Selvfølgelig kommer de fleste Røde til å være andre steder enn Wembley. Jeg har hørt om planlagte fester over hele Manchester og England. En danske mailet meg og sa at de Røde i København har en stor samling, og jeg er sikker på at kampen vil bli vist i hele den Røde verden fra Oslo til Old Trafford. Nyt kampen, hvor enn du måtte se den. Er det ikke på tide at vi får revansje for Roma?

Andy Mitten er en velkjent og respektert journalist fra Manchester. Han er blant annet redaktør for fanzinet United We Stand. Mitten vil skrive en fast spalte for united.no annenhver uke.

Andy Mitten column in English:

“When it came to cup final tickets, it’s a nightmare whichever system you put in,” explained former United chairman and club president Martin Edwards when I met him at his home in Wilmslow two years ago.

“Unfortunately, sometimes we had to weight allocations to the higher payers. People are not going to pay £50,000 for an executive box if they can’t get a cup final ticket with that.

Edwards was frequently the brunt of criticism for the way tickets were distributed, often with good reason. But in fairness to him, there was another side of the story: it was impossible to keep everyone happy.

There are plenty of happy Manchester United fans with Wembley tickets at the moment. And plenty of unhappy ones. United have received just over 25,000 tickets for the Champions League final at Wembley – enough to sate the demand from less than half the season ticket holders.

Most Reds were successful in getting a ticket if they had been to every home game this season in all competitions. Those who missed the Wolves game in the Carling Cup (which was United’s lowest home crowd of the season at 46, 083) were cursing the decision as it meant they wouldn’t qualify.

With tickets which already have a highest ever face value price of between £80-300 going for over £1,000 on the black market, there are many disgruntled Reds about.

There are countless different circumstances and everyone sees the perspective from their own. I know one fan who refuses to watch games at Old Trafford because of the Glazer situation but goes to every away game including those in Europe. He wasn’t entitled to a ticket.

I myself have been to every United away game in the Champions League this season except Chelsea away – and that’s because I had to cover a Barça game. I’ve also been to all but one Barça home game in the Champions League. I covered all the United and Barca games as a journalist for well respected publications. Manchester United and Barça sent references on my behalf to UEFA – who I have helped out many times when they want access to former United players, the most recently being two weeks ago. Yet I was still rejected for a press ticket. I know other journalists who haven’t been to a football game all season get tickets. UEFA changed their mind and I’m fine now, but it makes you wonder what is going on. Did they act like this because I criticized the high price of tickets for an event which was moved to a weekend so that it could appeal to families?

Cup final tickets have always been an issue and not just for fans. My great uncle Charlie received 17 tickets for the 1948 FA Cup final in which he was a star player. He was annoyed and went to see Matt Busby. “This is disgraceful Matt,” he said. “We’ve got more than 17 relatives. Do you want our wives to stay at home and listen to the game on the radio?”

“Everyone wanted a ticket in Manchester,” recalls my granddad Sam, who did get into the game. “Some of the businessmen in Cheetham Hill were big United fans. Because the players didn’t earn much, they invited them to their textile factories and let a player choose some cloth to make a dress for their wife. The players tended to sort them out with tickets in return.”

The players won’t agree, but loyal fans deserve tickets ahead of extended families. They deserve tickets ahead of sponsors too, but money talks.

Thankfully, fans help each other out. For all the talk of black market tickets, most of the genuine ticketless Reds I know have got tickets for face value. United’s fan base has a wonderful filtration system where see each other right – and not for profit. I’m not on about people who haven’t been to a game all season and just want to see the final. There will be enough of those in Wembley’s many corporate areas. I’m talking about Reds who have missed out on a ticket for one genuine reason or another.

Transactions are conducted for face value, never a penny more, and that’s how it should be.

Of course the majority of Reds won’t be at Wembley. I’ve heard of parties planned all over Manchester and England. One Danish Red emailed to say that the Copenhagen Reds are having a big gathering and I’m sure there are screenings all over the Red world from Oslo to Old Trafford. Enjoy the game, wherever you watch it. Isn’t about time we got revenge for Rome?