Vedtektene

Vedtekter

Vedtekter for Manchester United Supporters Club Scandinavia. Godkjent av årsmøtet 24.6 2021.

§1. Navn og organisasjon

§1-1 Foreningens navn er Manchester United Supporters Club Scandinavia (MUSCS), organisasjonsnummer 870515812.

§1-2 MUSCS er en selvstendig supporterklubb som er godkjent av og tilknyttet Manchester United FC som en offisiell supporterklubb. Manchester United FC har ingen innflytelse over driften av MUSCS og har ingen rettigheter i MUSCS sine eiendeler.

§1-3 MUSCS skal være underlagt norsk rett og norsk verneting i tilfelle rettslig tvist knyttet til MUSCS.

§2. Formål og virksomhet

§2-1 MUSCS er en supporterklubb for skandinaviske fans av Manchester United.

§2-2 MUSCS skal gi medlemmer en unik, synlig og relevant nærhet til Manchester United. Herunder skal MUSCS:i) fremme interessen for fotballaget Manchester United de skandinaviske land ii) fremme interessen for engelsk fotball i de skandinaviske land iii) informere medlemmer og allmennheten om Manchester United på en seriøs, saklig og balansert måte iv) utgi medlemsmagasinet “United Supporteren” v) drive nettstedet united.no og sørge for redaksjonell dekning på svenske og danske nettsteder for MUSCS. vi) arrangere reiser og andre tiltak som er i medlemmenes interesse.§2-3 MUSCS er en ideell organisasjon, og skal ikke arbeide for medlemmenes privat- økonomiske interesser.

§3. Medlemmer og ekskludering av medlemmer

§3-1 Alle som betaler medlemskontingent er medlemmer i MUSCS for ett år fra innmeldt dato. Dersom medlemskontingent ikke er betalt innen forfall, bortfaller medlemskapet automatisk fra og med dagen etter forfallsdato. Et medlem kan når som helst melde seg ut skriftlig (e-post eller brev) til administrasjonen i MUSCS. Utmeldelse medfører ikke rett til å få tilbakebetalt innbetalt kontingent. Enhver som overholder foreningens vedtekter og lovlige vedtak truffet av styrende organer, kan opptas som medlem. Medlemskapet i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag medlemskontingenten i MUSCS er betalt.

§3-2 Styret i MUSCS har anledning til å utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemskap skal protokollføres i årsmøteprotokollen.Vedtekter Manchester United Supporters Club Scandinavia. Sist revidert og godkjent av årsmøte 24.juni 2021.

§3-3 Medlemmer som gjennom sin oppførsel eller på andre måter er til skade for MUSCS, vesentlig overtrer disse vedtekter eller bringer MUSCS eller Manchester Uniteds navn i vanry, kan ekskluderes. Medlem som blir ekskludert kan påklage dette til styret. Eksklusjon kan bare vedtas av styret med 2/3 flertall av samtlige styremedlemmer. Det ekskluderte medlem kan kreve at det første ordinære årsmøte behandler eksklusjonssaken på nytt. Årsmøtet kan bare omgjøre et eksklusjonsvedtak fattet av Styret dersom minst 2/3 av de fremmøte medlemmer stemmer for dette.

§3-4 Utestengelse fra kommentarfeltet Alle medlemmer har gjennom sitt medlemskap mulighet til å kommentere på vår nettside og på våre kanaler i sosiale medier. Ansvarlig redaktør har overordnet ansvar for at medlemmer forholder seg til enhver tid til regler for kommentarfeltet. Om reglene ikke overholdes og medlemmer blir suspendert eller ekskludert for en gitt periode eller for alltid vil ikke medføre rett til refusjon av innbetalt kontingent.

§4. Kontingent

§4-1 Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis for 1 år.

§5. Årsmøtet

§ 5-1 Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen utgangen av juni måned hvert år. Årsmøtet innkalles med 1 måneds varsel med informasjon på www.united.no, www.muss.se og www.manutd.dk. Fullstendig saksliste, med årsregnskap, revisors erklæring og styrets årsberetning skal være tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke før årsmøtet. Et medlem har ikke anledning til å møte ved fullmektig på årsmøtet.

§ 5-2 Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest innen 14 dager før årsmøte, sammen med en nærmere redegjørelse for hva forslaget går ut på. På årsmøte kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten.

§ 5-3 Årsmøtet ledes av styrets leder, nestleder eller det styremedlem som har lengst ansiennitet (i prioritert rekkefølge).

§ 5-4 Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet såfremt medlemmet har gitt styret skriftlig melding senest 10 dager før årsmøte om at medlemmet ønsker å delta på årsmøtet. Medlemmer er stemmeberettiget såfremt vedkommende var gyldig medlem per 31.12. samme året som årsmøte blir gjennomført. Hver stemmeberettigede medlem har en stemme.

§ 5-5 Det skal føres protokoll for alle årsmøter.

§ 5-6 Årsmøtet skal:– Godkjenne innkallingen – Velge person til å medundertegne protokoll sammen med møteleder – Behandle foreningens årsberetning – Behandle foreningens regnskap i revidert stand – Vedta foreningens budsjett – Fastsette kontingent – Behandle innkomne forslagVedtekter Manchester United Supporters Club ScandinaviaSist revidert og godkjent av årsmøte 24.juni 2021.– Valg av: Leder og nestleder Styremedlem og varamedlemmer Revisor Valgkomité

§ 5-7 Referat fra årsmøtet offentliggjøres på united.no, muss.se og manutd.dk senest èn måned etter at årsmøte er avholdt eller i første mulige utgave av medlemsbladet United-Supporteren.

§ 5- 8 Stemmegivning på årsmøte Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater (jfr. §6-1) kan føres opp på stemmeseddelen. Når et valg foretas enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som får flest stemmer (relativt flertall).

§6. Valgkomité

§6-1 Valgkomiteen består av inntil 3 personer som velges av årsmøtet. Det velges to nye styremedlemmer og ett nytt varamedlem hvert år. Hvert medlem velges for 3 år om gangen. Både valgkomiteen, styret og ethvert medlem i MUSCS kan foreslå kandidater til styret. Dog må det for kandidater som foreslås av andre enn valgkomiteen og styret minst 3 uker før årsmøtet fremlegges dokumentasjon på at minst 10 medlemmer støtter vedkommende sitt kandidatur. Et medlem av valgkomiteen må tilfredsstille de samme valgbarhetskriterier som for styremedlemmer. I tilfeller hvor et medlem av valgkomiteen trekker seg før valgperiodens utløp velger årsmøtet et nytt medlem for resten av perioden.

§7. Revisor

§7-1 MUSCSs regnskap skal revideres av en autorisert revisor.

§8. Ekstraordinært årsmøte

§8-1 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det innkalles på samme måte som for det ordinære årsmøte.

§9.Styret

§9-1 MUSCS ledes av et styre, som er Supporterklubbens øverste organ mellom årsmøtene.

§9-2 Styret skal bestå av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer som alle velges av årsmøtet. Styrets leder og nestleder velges direkte av årsmøtet. Hvert styremedlem og varamedlem velges for 3 år. Det skal derfor velges 2 nye styremedlemmer og 1 nytt varamedlem på det ordinære årsmøtet hvert år. I tilfeller hvor et styremedlem trekker seg før valgperiodens utløp velger årsmøtet et nytt medlem for resten av perioden.

§9-3 Styret skal foreta seg det som er nødvendig for at klubben drives på best mulig måte for derigjennom å fremme klubbens formål, herunder følge opp og gjennomføre blant annet:Vedtekter Manchester United Supporters Club ScandinaviaSist revidert og godkjent av årsmøte 24.juni 2021.– Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser – Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi, herunder budsjetter, regnskap og lønnspolitikk – Inneha arbeidsgiveransvar for daglig leder – Representere foreningen utad – Supporterklubben sin virksomhet generelt – Fastsettelse av overordnede retningslinjer for klubbens daglige virksomhet og andre forhold som ikke er tillagt årsmøte – Innstille på valgkomité

§9-4 Det skal føres protokoll for alle styremøter.

§9-5 Styret skal ha møte så ofte som det er nødvendig for å kunne ivareta styrets plikter, dog skal det avholdes minst 3 styremøter per kalenderår. Innkalling til styremøter skjer med 4 ukers skriftlig varsel. Ethvert styremedlem kan kreve at en sak behandles på styremøte innen 2 måneder etter at slik krav ble fremsatt overfor styrets leder.Styrets leder, nestleder eller det styremedlem som har lengst ansiennitet som styremedlem (i prioritert rekkefølge avhengig av hvem som er til stede) er møteleder. Det føres protokoll som signeres av samtlige styremedlemmer som deltok på møtet.Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§9-6 Ethvert styremedlem i MUSCS må være medlem av MUSCS og ha vært medlem i minst 12 hele måneder forut for det årsmøtet hvor vedkommende stiller som kandidat og være over 18 år.

§9-7 Styremedlemmer har kun krav på følgende ytelser fra MUSCS:i) dokumentert tapt arbeidsfortjeneste som følge av at styremedlemmet må ta ulønnet fri fra sitt ordinære arbeid for å skjøtte sitt verv som styremedlem ogii) rimelige og dokumenterte utgifter pådratt i forbindelse med utøvelse av vervet som styremedlem.Et styremedlem må under ingen omstendigheter utnytte sitt verv til personlig gevinst. Ett styremedlem kan fratas sitt verv dersom vilkårene for eksklusjon av medlem er til stede. Ved behandlingen av eksklusjonsspørsmålet kan ikke vedkommende styremedlem delta.

§10. Organisering i Sverige og Danmark

§10.1 Sverige og Danmark har egne opprettede arbeidsgrupper som rapporterer til daglig leder i Supporterklubben.

§10.2 De nasjonale arbeidsgruppene i Sverige og Danmark styres i henhold til eget mandat som besluttes av styret.

§10.3 Antall medlemmer i arbeidsgruppene er 5 personer i hvert land. Arbeidsgruppene konstituere seg selv.

§10.4 Styret i Supporterklubben er ansvarlig for at det gjennomføres åpne og transparente valg av representanter til arbeidsgruppene i Sverige og Danmark hvert kalenderår.Vedtekter Manchester United Supporters Club Scandinavia. Sist revidert og godkjent av årsmøte 24.juni 2021.

§11. Administrasjon

§11-1 MUSCS administrasjon ledes av daglig leder. Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i styret

§11-2 Daglig leders arbeidsoppgaver reguleres av instruks gitt av styret

§11-3 Daglig leder ansettes av styret

§12. Signatur

§12-1 Styrets leder og daglig leder har signaturrett hver for seg for MUSCS.

§12-2 Styret kan tildele prokura til andre personer i MUSCS.

§13. Vedtektsendringer

§13-1 Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 3 / 4 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet. Endringer trer i kraft umiddelbart.

§14. Oppløsning/ sammenslutning / deling / avvikling

§14-1 MUSCS kan bare oppløses av årsmøtet. Endelig vedtak om oppløsning krever 9/10 flertall blant de fremmøtte på to påfølgende årsmøter med minimum fire uker mellom hvert årsmøte. Når det første vedtaket om oppløsning er gjort, skal medlemmene gjøres kjent med vedtaket innen to uker gjennom en særskilt pressemelding og på klubbens hjemmeside. Medlemmer skal ha mulighet til å tilby assistanse for å sikre videre drift. Samtidig som vedtak om oppløsning fattes skal årsmøtet velge et avviklingsstyre bestående av tre personer – leder, økonomiansvarlig og person med juridisk kompetanse. Det er ikke et krav at medlemmene i avviklingsstyret er medlemmer av MUSCS.

§14-2 Avviklingsstyret har alle nødvendige fullmakter til å gjennomføre oppløsning av klubben og disponerer uinnskrenket over klubbens rettigheter og eiendeler. Avviklingsstyret realiserer ekstraordinære årsmøtet. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. Netto disponible midler etter oppgjør for gjeld skal uinnskrenket deles ut til en veldedig organisasjon som Manchester United samarbeider med.

§14-3 Før utdeling som ovenfor nevnt skal avviklingskomiteen utarbeide et avviklingsregnskap som viser netto disponible midler. Avviklingsregnskapet skal fremlegges og godkjennes på et siste ekstraordinært årsmøte.

§14-4 Sammenslutninger med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/ deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring.

Powered by Labrador CMS