Mitten om billettetterspørselen

– Til tross for lagets suksess og undersøkelsene som hevder at United har 300 millioner fans, er tilbudet og etterspørselen nå omtrent på samme nivå, skriver Andy Mitten.

Dere har alle sett reklameplakatene under United-kamper hvor det står: “Registrer deg på ventelista for sesongkort for 2011/12”. Det er lett: Ring billettkontoret og meld om din interesse.

Reklamene indikerer at det er en enorm etterspørsel etter sesongkort, og at man er nærmere et sesongkort dersom man registrerer seg på ventelista. Det er imidlertid ikke sånn, og man får garantert en telefon noen dager senere hvor de tilbyr deg et sesongkort. Hvorfor? Fordi det egentlig ikke finnes noen ordentlig venteliste.

Det var det før, men økende billettpriser og større tilskuerkapasitet har nærmest utryddet ventelista.

Noen områder på Old Trafford er mer populære enn andre, og om man ønsker et sete nær Sir Alex på hovedtribunen, vil man bli sendt videre til et annet sted på banen – eller på en liste – men dagene hvor billetter til Storbritannias største klubbstadion var sjeldnere enn hønas tenner er over.

Se på Tottenham-kampen mandag kveld. Det er den første ligakampen denne sesongen, og er mot en av de mest attraktive motstanderne i serien. Folk er engasjerte rundt United på grunn av måten laget har spilt på og de positive inntrykkene nye signeringer og unge spillere som Cleverley og Welbeck har gitt. Allikevel er ikke Spurs-kampen utsolgt.

Billettene har vært på salg i fem uker, og man kan fortsatt kjøpe billetter i 40 forskjellige blokker på tribunene på nivå to, kun fem dager før kampen. Noen blokker har kun en håndfull billetter igjen, mens andre har bortimot tusen.

United kan alltid legge ut kampen på “åpent salg”, hvor hvem som helst kan kjøpe billett. Klubben annonserer dette med reklamer rundt om i mediene i Manchester for å opplyse folk som vanligvis ikke tror at billetter er tilgjengelige, men tidligere trengte klubben aldri å reklamere for billetter.

United kommer aldri til å publisere antall sesongkortholdere som ikke har fornyet billetten etter at Glazers tok over i 2005, men anekdotiske bevis anslår at det er over 10 000. Jeg vet om hundrevis som ikke har fornyet, av forskjellige grunner: Noen fordi de ikke ønsket å betale så mye som en penny til Glazers (og gjelden de har lagt på klubben), andre fordi de ønsker å velge hvilke kamper de skal dra på i større grad, siden de vet at kampbilletter ikke er så vanskelige å få tak i som før. Fordelene med å eie et sesongkort, som for eksempel tilgang til cupfinalebilletter, har også erodert.

Andre foretrekker å se kamper på TV enten hjemme eller på puben sammen med kompiser. Det er billigere, og i deres øyne morsommere og mer passende.

Men til Uniteds forsvar finnes det andre faktorer. Kampen spilles på en mandag i ferien, og Storbritannia har ikke kommet seg helt etter en økonomisk nedgang. Arsenal-kampen seks dager senere ble utsolgt på kort tid, og til storkamper kunne Old Trafford ha solgt dobbelt så mange billetter som de har kapasitet til, men United må jobbe hardt for å ha et utsolgt Old Trafford til vanlige ligakamper. Det klarer dem, og med et gjennomsnittlig tilskuertall på 75 000 og full stadion til nesten alle hjemmekamper, er United den klubben med klart mest støtte i Storbritannia og den tredje beste i verden etter Barcelona og Borussia Dortmund. Begge disse stadiona har større kapasitet enn Old Trafford – hvis ikke ville United ha ligget på toppen.

Sannheten er imidlertid at United ikke kan fortsette økningen i billettpriser, for da vil tomme seter bli normen. Billettprisene ble fryst for 2010/11-sesongen etter Green and Gold-proteseten, og de økte med £1 før denne sesongen. Det vil fortsette å være trenden, ettersom billettinntekter har blitt mindre viktig og synet av tomme seter ville vært flaut.

United har kommet til dette punktet etter at billettprisene har økt med 700% siden 1990. Den kumulative inflasjonen har vært på kun 77,1% i den samme perioden. Til tross for lagets suksess og undersøkelsene som hevder at United har 300 millioner fans, er tilbudet og etterspørselen nå omtrent på samme nivå til de fleste kampene på Old Trafford.

Og mens jeg emailer denne spalten, har jeg fått en mai fra United. “Can United earn their Spurs?” sier den. “Kom hit for å finne det ut!”

Andy Mitten er en velkjent og respektert journalist fra Manchester. Han er blant annet redaktør for fanzinet United We Stand. Mitten skriver en fast spalte for united.no annenhver uke.

Andy Mitten column in English:

You’ve all seen the pitchside adverts during United games saying: ‘Join the Season Ticket Waiting List for 2011-12’. It’s simple: call the ticket office and register your interest.

The adverts infer that there’s a surfeit of demand for season tickets, that you can get closer to a season ticket by joining a list. It’s not really like that and you can be guaranteed that you’ll receive a call a few days later offering you a season ticket. Why? Because there is no general waiting list.

There used to be, but successive price rises and an increase in stadium capacity have diminished waiting lists to almost nothing.

Some areas of Old Trafford are more popular than others and if you want a seat close to Sir Alex in the main stand then you’ll be steered to another part of the ground – or a list – but gone are the days when tickets to Britain’s biggest club stadium were rarer than hen’s teeth.

Take the Tottenham game next Monday night. It’s the first league match of the season against one of the most attractive opponents in the league. There’s a buzz about United because of the way the team have been playing and the positive impact of the new signings and emerging players like Cleverley and Welbeck, yet the Spurs match has not sold out.

Tickets have been on sale for five weeks and they are still on sale five days before the match in 40 different blocks of the stadium’s upper tiers. Some blocks have a handful of tickets remaining, others have nearly 1,000.

United can always put the game on ‘open sale’ – that is where anyone can buy a ticket. The club would push such an announcement with adverts in the Manchester media to alert people who don’t normally think that tickets are available, but United never used to have to advertise tickets.

United would never publish the number of season ticket holders who haven’t renewed since the Glazers took charge in 2005, but anecdotal evidence suggests that they run into five figures. I know of hundreds who have not renewed for a number of reasons. Some because they didn’t want to pay a penny to the Glazers (and the debts they hung on the club), others because they want to pick and choose their games and know that match tickets are not as difficult to come by as they were. The advantages of owning a season ticket like access to cup final tickets have been eroded too.

Others just prefer to watch the game on television at home or in the pub with their mates. It’s cheaper and, in their eyes, more fun and convenient.

In fairness to United, there are mitigating factors. The game is on a Monday night in the holiday season and the UK is not fully clear of an economic downturn. The Arsenal game six days later sold out in little time and big games for Old Trafford could sell out two times over, but United have to work hard to sell out Old Trafford for ‘routine’ league games. That they do and with average home crowds of 75,000 and the stadium full for almost every game, United are the best supported club in Britain by a distance and the third best in the world behind Barcelona and Borussia Dortmund. Both of their stadiums enjoy a bigger capacities than Old Trafford, otherwise United would be top.

But the truth remains that United would not get away with price hikes as in years gone by because empty seats would become the norm. Ticket prices were held for 2010-11 after the green and gold protests and they increased by £1 a ticket for this season. That will remain the trend as ticket revenues become less significant to United and the spectre of empty seats would be embarrassing.

United have arrived at this point because of a 700% increase in ticket prices since 1990. Cumulative inflation was just 77.1% in the same period. Despite the continued success of the team and hard-to-prove surveys that United suggest United have 300 million fans, demand is now equal to supply for most matches at Old Trafford.

And just as I’ve come to email this column, an email has arrived from United. ‘Can United earn their Spurs?’ it says. ‘Be here to find out!’