Ny spalte fra Andy Mitten

Den respekterte journalisten skriver om Manchester United og sosiale medier. Publisert på både norsk og engelsk.

I januar 2010 annonserte Manchester United på Manutd.com at ingen av klubbens spillere hadde profiler på sosiale nettverk på internett. «Klubben ønsker å gjøre det klart at (…) supportere som kommer i kontakt med nettsider som ser ut til å være skrevet av United-spillere bør behandle disse med ekstrem skepsis. Alle offisielle nyheter angående Manchester United og klubbens spillere vil bli kommunisert via Manutd.com.» Å holde potensielt verdifull informasjon innenfor klubbens fire vegger var en av grunnene, men annonseringen kom på et tidspunkt da det krydde med falske Facebook-profiler for United-spillere, som noen av klubbens mer godtroende supportere trodde var ekte. United var svært nervøse for sosiale nettverk, selv om det ville vært morsomt å se en av klubbens representanter forsøke å forklare meningen med Twitter eller Facebook for Sir Alex Ferguson. Det var antatt at klubben ikke hadde en Facebook-side siden de ikke kunne kontrollere innholdet og alle ‘Glazer ut’-kommentarene som ville dukke opp. Spol frem et år og United har en Facebook-side med over 8.5 millioner fans. Klubben bruker verdifull reklameplass ved siden av banen for å reklamere for Facebook-siden. Og det fungerer. De røde har gått forbi Real Madrid, som har 7.9 millioner fans, og er på full fart til å ta igjen Barcelona, som har 8.8 millioner, på veien mot å bli det mest populære laget på Facebook. Manchester City har bare 350.000 – omtrent 10.000 for hvert år siden de sist vant et trofé. All kritikk på Uniteds side forsvinner i et mylder av tilbakemeldinger. Da den ikke altfor sjokkerende nyheten om at United trakk Crawley Town i FA-cupens femte runde ble offentliggjort, klikket 20.000 mennesker på ‘like’-knappen under nyheten, og 4.000 personer la inn kommentarer, i løpet av de første 36 timene. Avvikende røster var knapt merkbare blant bidragsytere rundt om i verden som sa at ‘Hernandez/Berbatov/Giggs er god.’ United er i dag mye mer komfortable med sin tilstedeværelse i sosiale medier nå som de har insett det enorme PR-potensialet. Det er også en offisiell Twitter-konto som oppdateres fra Old Trafford og har 180.000 følgere, et tall som stadig øker. Blant disse er Rio Ferdinand, som har sin egen Twitter-profil med langt flere følgere, han passerer sannsynligvis en halv million denne uken. Ting har forandret seg raskt. Ferdinand tilhører en minoritet blant spillerne. Forsvarskollega Jonny Evans har en Twitter-konto han sjelden bruker, og det er i grunnen alt. Et par spillere på vei inn i førstelagstroppen åpnet kontoer, men de ble rådet til å stenge dem raskt. Å fortelle om en kveld ut på byen i London når du forsøker å etablere deg som Premier League-spiller er ikke det smarteste å gjøre. United kan ikke kontrollere hva spillerne gjør de 20 timene i døgnet de ikke er på Carrington, og det ser ut som om klubben er glad for at de rutinerte spillerne ‘tvitrer’. Men ikke spillere som er på vei inn i førstelagstroppen, som og har et ferskt omdømme som lett kan skades. Ferdinand virker å være avhengig av Twitter, har ‘tvitret’ mer enn 4.000 ganger, og har dekket alle sider av livet sitt. Aviser, radio og tv siterer regelmessig meningene han deler på Twitter, og internett-«feider» med folk som Robbie Savage (150.000 følgere) blir nyheter. Ferdinand ‘tvitrer’ om alt. Det er ufrivillig komiske meldinger, hvor han skriver at han våkner ved siden av sønnen klokken seks om morgenen og vil gi han en kald dusj, pluss morsomme kommentarer om lagkamerater, som om antallet gaver (med bilder) Ji-sung Park mottar. Alle som prøver å vippe han av pinnen blir avfeid som ‘eggs’ – som kjendisintervjuer Piers Morgan, da han prøvde og hakke på Ferdinand gjennom å påpeke hans dårlige punktsetting. Rio ga alt og kom godt ut av den saken, selv om andre, velmente ‘tweets’ har fått hans følgere til å krympe seg – som da han sendte en hilsen til en gruppe gruvearbeidere på New Zealand som var sperret inne i en sjakt. De var på det tidspunktet allerede tragisk nok døde. Hvis lanseringen av hans internett-magasin er noe å gå etter, virker Ferdinand til å være interessert i å bli sett på som mer enn bare en fotballspiller, mye på samme måte som de amerikanske rap-artistene han hadde som helter nå er ‘merkevarer’ også utenfor musikken. Ferdinands prestasjoner på banen lider helt tydelig ikke av dette, og han føler at han kommunisere direkte med supporterne i stedet for å bli feilsitert. Slik sett bruker han sosiale nettverk på en god måte, og har mottatt ros for sin intelligens og omtanke i sosiale saker generelt. Men, etter det Manchester United mener, er han unntaket snarere enn regelen, og slikk kommer det til å bli værende også i framtiden.

Oversatt av Andreas Rønningen Sandbu.

Andy Mitten column in English:

In January 2010, Manchester United issued an official announcement on Manutd.com that none of their players had profiles on social networking sites.“The club wishes to make clear that … fans encountering any web pages purporting to be written by United players should treat them with extreme scepticism. Any official news relating to Manchester United or its players will be communicated via ManUtd.com.”

Keeping potential valuable content in house was one issue, but the announcement came at a time when there was a flurry of fake Facebook accounts for United players, which the more gullible members of our support were quick to accept as the real thing.

United were particularly nervous about social networking, though it would have been amusing to see a club official trying to explain the concept of Twitter or Facebook to Sir Alex Ferguson.

It was believed that the club didn’t have a Facebook page because they could not control the content and all the ‘Glazer Out’ comments which would ensue. Fast forward a year and United have a Facebook page with over 8.5 million fans. The club use valuable pitchside advertising space to promote the Facebook site and it’s working. The Reds have overtaken Real Madrid, who have 7.9 million fans and are quickly catching FC Barcelona, who have 8.8 million, on the way to becoming the most popular team on Facebook. Manchester City have just 350,0000 – about 10,000 for every year since they won a trophy.

Any criticism on United’s page is lost in a flurry of feedback. When the not earth shattering draw for the FA Cup 5th round paired United with non-league Crawley Town, 20,000 people clicked to say that they liked the news and 4,000 people commented on it in the 36 hours after the draw. Any dissenting voices were barely noticeable from contributors around the world saying that ‘Hernandez/Berbatov/Giggs is great.’

United are far more comfortable nowadays about their social media presence, now they have recognised its huge PR potential. There’s also an official Twitter account which is updated from Old Trafford and has 180,000 followers and counting. Among them are Rio Ferdinand, whose own Twitter page has far more followers and is likely to pass through the half a million mark this week. How quickly things have changed.

Ferdinand is in the minority among players. Fellow defender Johnny Evans has a Twitter account which he rarely uses…and that’s about it. A couple of fringe first team players recently opened accounts, but they were advised to quickly close them down. Talking about a night out in London when you should be trying to establish yourself as a Premier League player isn’t the wisest thing to do.

United cannot control what the players do for the 20 hours a day they are not at Carrington and it seems the club are happy for established players to tweet, but not emerging players, whose fledgling reputations could be easily damaged.

Ferdinand appears addicted to Twitter and has made over 4,000 tweets, with every nuance of his life covered. Newspapers, radio and TV regularly quote his tweeted opinions, while his online jousting with the likes of Robbie Savage (150,000 followers) makes news. Ferdinand tweets about anything. There are some unintentionally hilarious tweets where he writes about waking up by his ‘Lil one’ (son) at six a.m. and considers giving him a cold shower, plus amusing comments about his team mates, such as the number of presents (with pictures) which Ji Sung Park receives.

Any knockers are simply brushed off as ‘eggs’, such as the celebrity interviewer Piers Morgan who tried to be smart with Ferdinand and highlight his poor punctuation. Rio gave as good as he got and came out of that well, though other albeit well intentioned tweets made followers cringe – like giving a shout out to the New Zealand miners trapped down a shaft, who, by that time, had all tragically died.

If the launch of his own online magazine is anything to go by, Ferdinand appears keen to be viewed as more than a footballer, much like the American rap musicians he idolised are now ‘brands’ aside from their music.

Ferdinand’s football clearly isn’t suffering and he feels that he can connect directly with fans rather than be misquoted. In that sense he uses social networking well and has received praise for his intelligence and concern about social issues in general. But, as far as Manchester United is concerned, he is the exception rather than the rule and looks set to stay that way.

Andy Mitten er en velkjent og respektert journalist fra Manchester. Han er blant annet redaktør for fanzinet United We Stand. Mitten vil skrive en fast spalte for united.no annenhver uke.